För scouter

 

Hur det hela började

För drygt hundra år sedan tyckte den brittiske officeren Robert Baden Powell, hemkommen efter många års krigstjänst i andra länder, att läget för unga pojkar var akut. Han såg ungdomar driva omkring, missköta sig, och sakna mål och mening med sina liv.

1907 samlade han 21 pojkar på ön Brownsea Island. De delade upp sig i mindre grupper, patruller, och levde lägerliv. Baden Powell hade lång erfarenhet av att utbilda unga män i friluftsliv och överlevnad genom ”lerning by doing” (lära genom att göra), och ansåg att det var en oöverträffad metod för personlig utveckling. Namnet scout kommer från Baden Powells tid som just scout, spejare, i Brittiska armén.

Scouting som idé blev oerhört populärt och efter några få år fanns både pojk- och flickscouter i större delen av världen. Baden Powell omformade och omformulerade scoutrörelsens mål och metoder flera gånger, bland annat för att inte exkludera några grupper från scoutgemenskapen. Han betonade också väldigt starkt att scouterna måste vara en rörelse, och inte en vanlig förening, för att visa vikten av att scouting hela tiden ska utvecklas och anpassa sig efter sin tids förutsättningar. Ett annat mycket viktigt uttryck han använde var ”If it aint fun, it aint scouting” (Om det inte är roligt är det inte scouting), något som är lika viktigt än idag.

 

 

Scouting i Sverige och världen

Scouting finns i nästan alla världens länder, med några hårt styrda diktaturer som undantag. Även om grundläggande idéer och metoder är desamma över världen skiljer sig tolkning och utförande ganska mycket.

I högt utvecklade länder är scouting till stor del en meningsfull personlighetsutvecklande verksamhet, medan scouter i fattiga länder i stor utsträckning försöker överbrygga klyftor i samhället, exempelvis genom att gräva brunnar i utsatta områden, eller arbeta som volontärer inom sjukvården.

En annan stor skillnad mellan olika länder är att i vissa länder är det otänkbart att flickor och pojkar är med i samma scoutförening, medan bland andra Sverige har haft blandade kårer och förbund i många år.

Ytterligare en skillnad mellan olika länder och även mellan olika förbund och kårer i Sverige, är att en del har en tydlig religiös inriktning, medan vi ställer oss neutrala i frågan och vill att varje enskild individ ska skaffa en egen personlig uppfattning i den frågan.

Även om det finns stora olikheter mellan scouting i världen känner vi en gemenskap och samhörighet med scouter från andra delar av Sverige och världen, och välkomnar tillfällen att träffas, t.ex. på stora sommarläger.

 

 

Vad är scouting?

Scouterna är en världsomspännande ungdomsrörelse med ungefär 38 miljoner medlemmar, varav cirka 100 000 i Sverige. Scouterna är en mötesplats för barn och unga, med lyssnande och stödjande vuxna ledare. Scouternas tanke är att barn och unga ska få möjlighet att utvecklas mentalt, fysiskt, socialt och andligt genom scoutmetoden. Jakobsbergs Scoutkår är medlem i Svenska Scoutförbundet, Sveriges största scoutförbund, som är partipolitiskt och religiöst obundet.
Scoutmetoden
Scoutmetoden är en metod för personlig utveckling genom icke-formellt lärande, utformad för att ge unga människor möjlighet att få utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.

Scoutmetoden består av följande sju delar:

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen utgör det grundläggande förhållningssätt varje scout bör sträva efter. Scoutlagen används som ett verktyg för att reflektera över sina etiska ställningstaganden. Löftet innebär att varje scout uttrycker sin strävan att utvecklas enligt scoutlagens ideal. Hela scoutlagen hittar du under Scoutlagen.

Patrullsystemet (den lilla gruppen)

Verksamheten genomförs inom ramen för den lilla gruppen, patrullen. Detta innebär att scouten utvecklas som individ genom att lära sig samarbete, ömsesidigt lärande, gemensamt ansvarstagande och ledarskap.

Lära genom att göra – Learning by doing

Scouten lär genom att delta i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Genom att reflektera över sina upplevelser når scouten en djupare insikt om sig själv, sin personliga utveckling, sin omvärld och sin relation till omvärlden.

Symboler och ceremonier

Symboler och ceremonier används för att skapa utrymme för eftertanke och reflektion. Symboler och ceremonier skapar tillhörighet och gemenskap i grupper och över gränser.

Friluftsliv

Genom friluftslivet möter scouten i patrullen utmaningar som uppmuntrar till samarbete och kreativ problemlösning. Den genom friluftslivet ökade kontakten med naturen inspirerar scouten till kunskap om och ansvarstagande för natur och miljö.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Genom lokalt engagemang och internationella upplevelser får scouten kunskap om och lär sig ta ansvar för sina medmänniskor och samhället.

Stödjande och lyssnande ledarskap

Den vuxne scoutledarens roll är att skapa förutsättningar för scoutens utveckling genom att stödja, tillåta och uppmuntra scoutens engagemang och egna ansvarstagande.
 

 

Scoutlagen

•En scout söker sin tro och respekterar andras
•En scout är ärlig och pålitlig
•En scout är vänlig och hjälpsam
•En scout visa hänsyn och är en god kamrat
•En scout möter svårigheter med gott humör
•En scout lär känna och vårdar naturen
•En scout känner ansvar för sig själv och andra

Spårarscoutlagen (Miniorscoutlagen)

En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa

Bäverscouternas lag

Dela – dela med dig

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen

Var redo! Alltid redo!